Правила и условия - Rent-a-car.

Изисквания към водача
НАЕМАТЕЛЯТ трябва да притежава редовно удостоверение за правоуправление на МПС, със стаж над три години и навършена 21 годишна възраст.

Период на наемане
Минимум 24 часа;
При връщане на автомобила, клиентът има право на гратисен период от 2 часа, след което му се начислява стойността на еднодневен наем.
Наем за уикенд е периода от 16:00 часа в петък до 22:00 часа в неделя.

Приемане и предаване
МПС се дава на НАЕМАТЕЛЯ в добро техническо състояние със задължителното оборудване, изисквано от органите на КАТ. Претенции от страна на НАЕМАТЕЛЯ се правят единствено пред НАЕМОДАТЕЛЯ при приемането на МПС.
При неспазване срока на връщане на автомобила от НАЕМАТЕЛЯ, той се задължава да уведоми наемодателя не по-късно от уговорения час.
Неизпълнение на задължението за връщане на наетото МПС от НАЕМАТЕЛЯ за повече от 24 часа от датата на изтичане на уговорения срок, без да е уведомил НАЕМОДАТЕЛЯ, се счита за присвояване и НАЕМОДАТЕЛЯТ уведомява компетентните органи, като си запазва всички права по този договор.

Условия за доставка и приемане на автомобил
Град Пловдив:
- Офис Гранд/Капитан Райчо 56 – безплатно
- Летище Пловдив – 10 лв/ 5 €
- Адрес в Пловдив – 5 лв / 2,5 €

Град София
- летище София и офис Кристофор Колумб 80 – Безплатно
- Адрес в София 20 лв. / 10 €

Доставка извън посочените градове:
- от 8:00 часа до 20:00 часа - 0.30 € на километър
- от 20:00 часа до 8:00 часа - 15 € + 0.30 € на километър

Доставяне на автомобил в официални празници - 30 лв. / 15 €
Приемане на автомобил в официални празници - 30 лв. / 15 €


Цени и начин на плащане
Наемната цена за автомобила се определя на база цената за ползване за един ден, определена в тарифа, неразделна част от договора, съобразно наемния период. Тя се заплаща при получаване на автомобила и подписването на приемателно-предавателния протокол. При резервация чрез ваучер, заплащането става при подписването на същия.
Наемателят се задължава да заплати депозит в размера, посочен в тарифата на "АСТРАЛ Транстурс" ЕООД. След връщане на автомобила в състоянието в което е нает, депозитът се освобождава.

Щети, загуби, кражби и др.
Наетият от Вас автомобил е застрахован в Застрахователна компания.
При щети, загуби или кражба на автомобила или части от него, както и при пожар или счупване на стъкло, наемателят се задължава незабавно да уведоми наемодателя и застрахователя за настъпилото събитие, като съобщава всички факти, обстоятелства и данни /имена на свидетели и др./ във връзка с нея, както и да окаже пълно съдействие на наемодателя и застрахователната компания за изясняване на инцидента и нанесените щети.
Да предприеме всички необходими мерки за спасяване, ограничаване и/или намаляване щетите на наетото МПС.
Да документира кражбата или щетата в районното полицейско управление по място на извършването или органите на КАТ и да вземе документ от полицията /КАТ/, удостоверяващ събитието.
При щета по вина на НАЕМАТЕЛЯ, вследствие от която автомобила не е в състояние за отдаване под наем за известен период от време, от депозита на същия се удържа сумата от 150 евро като компенсация за временната неизползваемост на автомобила.

Застраховката срещу щети не е валидна в следните случаи:
Ако автомобилът е управляван след употреба на алкохол или наркотични вещества;
Шофиране по участъци без пътна настилка;
В случай на ПТП не е представен протокол за произшествието от КАТ при връщането на автомобила;
Повреди върху долната част на автомобила, гумите, прозорците, вътрешната облицовка;
Наемателят е позволил на друго лице, не оторизирано в договора за наем, да управлява автомобила;
Наемателят умишлено или по невнимание е нанесъл щети на автомобила или неговите аксесоари.

Застраховката срещу кражба не е валидна в следните случаи:
Автомобилът е оставен не заключен;
Автомобилът е оставен без включена алармена система;
Оставяне на ключовете на автомобила без надзор;
Документите са оставени в автомобила.

В тези случаи щетите са за сметка на наемателя!

Технически проблеми
В случай на технически проблеми е необходимо клиентът да се свърже с екипа на „АСТРАЛ Транстурс” на телефоните за спешни случаи, записани в договора за наем на автомобила.
Заместващ автомобил – предоставя се само при нужда.

Задължения и отговорности на наемателя
Да ползва автомобила по предназначение и да го стопанисва с грижата на добър стопанин.
Да следи нивото на масло, вода, антифриз, спирачна течност.

Наемателят няма право:
Да използва автомобила за теглене на друго МПС или ремаркета, както и да  участва в състезания, обучения, тренировки, изпитания;
Да пренася едри, насипни и др.товари.
Да управлява автомобила в пияно състояние или след употреба на наркотици или упойващи медикаменти.
Да преотстъпва автомобила на трети лица, с изключение на оторизираните от НАЕМОДАТЕЛЯ.

Гориво
Използваното гориво се заплаща от наемателя;
Автомобилите се приемат и предават с пълен резервоар;
В случаите, когато автомобил се върне с непълен резервоар, разликата се удържа от депозита по тарифа 1.50€ на литър.
Пътуване извън страната – само с предварителна заявка.

Наемната цена включва:
Застраховка "Гражданска Отговорност" и „Злополука”, rent-a-car автокаско - ограничаване отговорността на НАЕМАТЕЛЯ, неограничен пробег, винетка, пътна карта.
Стандартно оборудване, съгласно изискванията на КАТ.
Вериги за сняг (за зимния период).
Детско столче, багажник за ски (с предварителна заявка)

Наемната цена не включва глоби или друг вид санкции, които се налагат от контролните органи на шофьора за неспазване, от негова страна на Закона за движение по пътищата на Република България.

Допълнителни условия

„АСТРАЛ Транстурс” е в правото си да откаже автомобил на всеки, който не отговаря на горепосочените изисквания. Също така да си върне нает автомобил по всяко време за сметка на НАЕМАТЕЛЯ, ако МПС не се използва в съгласие с този договор.

НАЕМНИТЕ УСЛОВИЯ са неразделна част от договора за наем на автомобил и подписвайки договор, личните му данни могат да бъдат използвани за носене на наказателна и съдебна отговорност. Настоящият договор може да бъде променян само по взаимно съгласие с подписване на допълнително писмено споразумение.

Ok